Ban Giám hiệu

Ban giám hiệu
Hiệu trưởng: Tiến sĩ Đỗ Chí Thịnh
Email: dochithinh@cfi.edu.vn
Phó hiệu trưởng: ThS. Trần Thức
Email: tranthuc@cfi.edu.vn
Phó hiệu trưởng: TS. Đặng Thị Mộng Quyên
Email: dangquyen@cfi.edu.vn