Đảng bộ

Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Bí thư: Trần Quang Việt
Điện thoại: 0236 2 214761
Di động: 0905 343064
Email:tqviet@cfi.edu.vn
Phó bí thư: Vương Phương Hoa
Điện thoại: 0236 6 515211
Di động: 0915156555
Email: hoavp@cfi.edu.vn
Ủy viên BCH: Nguyễn Văn Đức
Điện thoại: 0236 3831228
Di động: 0949429555
Email: nguyenvanduc@cfi.edu.vn
Ủy viên BCH: Nguyễn Sỹ Nho
Điện thoại: 0236 2 214784
Di động: 0983.696.246
Email: nguyensinholttp@cfi.edu.vn
Ủy viên BCH: Châu Thành Hiền
Điện thoại:
Di động:
Email: chauthanhhien77@cfi.edu.vn
Ủy viên BCH: Đào Thị Minh Tâm
Điện thoại: 0236 3 222362
Di động: 0905 225623
Email: tamdtm@cfi.edu.vn
Ủy viên BCH: Ngô Thế
Điện thoại: 0236 2 831841
Di động: 0905 181316
Email: ngothe@cfi.edu.vn
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY
Chủ nhiệm: Vương Phương Hoa
Phó chủ nhiệm: Ngô Thế
Ủy viên: Nguyễn Văn Đức